Trzynastka dla nauczycieli

Osoby zatrudnione w oświacie, na podstawie przepisów prawa oświatowego, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne. Tzw. trzynastka dla nauczycieli i dyrektorów wypłacana jest w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu danego roku kalendarzowego. Podstawę dla ustalenia trzynastki dla nauczycieli stanowią:

  • otrzymane w ciągu roku wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

O szczegółowych składnikach, od których zależy wysokość trzynastej pensji, piszemy tutaj

Kiedy trzynastka dla nauczycieli jest wypłacana? Warunkiem nabycia prawa do niej jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Przy czym pamiętać należy, że urlop wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia oraz tzw. urlop szkoleniowy dla nauczycieli (do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego) znosi ten wymóg.

Nauczyciele nabywają prawo do trzynastki, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy w roku kalendarzowym, także gdy rozpoczęli pracę w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły. Niestety, sformułowanie ‘organizacja roku szkolnego’ jest bardzo nieprecyzyjne i zauważyć można duże rozbieżności w jego definiowaniu pomiędzy m.in. nauczycielskimi związkami zawodowymi a organami prowadzącymi. Na szczęście, do niedawna olbrzymie różnice interpretacyjne w kwestii ‘trzynastka a urlop macierzyński’ zostały ujednolicone. W czerwcu 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Na mocy tej zmiany, trzynastka dla nauczycieli jest wypłacana także wtedy, kiedy pedagog przebywa kolejno na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyński (także na dodatkowym urlopie macierzyńskim), w efekcie czego nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym u danego pracodawcy.

Warto podkreślić też, że nie ma obowiązku, aby dyrektor uzgadniał z działającymi w szkole związkami zawodowymi regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w szkole.