Dodatki do wynagrodzenia

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z kilku elementów. Są to:

  • określane w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli,
  • dodatki dla nauczycieli: dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek motywacyjny, dodatek za warunki pracy, dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy,
  • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
  • nagrody.

Dodatek stażowy dla nauczycieli ma charakter obligatoryjny i przyznawany jest każdemu nauczycielowi w czwartym roku pracy. W kolejnych latach pracy nauczyciela dodatek za wysługę lat ulega zwiększeniu. Co istotne, nauczycielowi pracującemu w więcej niż jednej szkole okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Część dodatków jest jednak przyznawana fakultatywnie. Chodzi zwłaszcza o dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy oraz mieszkaniowy i wiejski. Podkreślić należy, że przyznanie tych świadczeń nauczycielom nie powinno budzić żadnych kontrowersji, bowiem w przepisach prawa oświatowego znajdują się jasne kryteria ich przydziału.

Dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli przysługuje osobom pracującym w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w miastach liczących poniżej 5 tys. mieszkańców. Z jednej strony jest to forma rekompensaty za dojazd do małych szkół dla pedagogów mieszkających w większych miastach. Z drugiej zaś zachęta, aby nauczyciele pracujący w małych wiejskich szkołach nie porzucali tych szkół na rzecz pracy w większych ośrodkach. Wysokość obu świadczeń została jednak przez ustawodawcę ustalona zupełnie odmiennie. O ile bowiem dodatek wiejski ma wynosić minimum 10% wynagrodzenia zasadniczego (patrz: aktualna tabela płac), o tyle wysokość dodatku mieszkaniowego jest ustalana przez samorządy.

Decyzję o przyznaniu tych dodatków dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola. Musi on szczegółowo zbadać, czy nauczyciel spełnia wszystkie formalne kryteria (m.in. wymiar zatrudnienia nie niższy niż ½ etatu, odpowiednia kwalifikacja do zajmowania stanowiska nauczyciela). Tak więc przyznanie nauczycielowi przez dyrektora szkoły dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego wymaga wnikliwej analizy indywidualnej sytuacji każdego z nauczycieli wobec zaliczenia tych świadczeń do uprawnień socjalnych oraz rozproszenia szczegółowych wymagań w różnych artykułach Karty nauczyciela oraz pochodnych rozporządzeniach. Odpowiedzialność dyrektora jest tym większa, że popełnienie błędu skutkować może przykrymi konsekwencjami podczas kontroli finansowej placówki.

Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela i dodatek wiejski przysługuje także w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego – tych nauczyciel w czasie urlopu zdrowotnego nie może otrzymywać. Są to zasady sztywne, których nie można zmieniać na poziomie regulaminów uchwalanych przez poszczególne organy prowadzące.