Wniosek

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko, stanowisko)

Sz. P. ______________________________

Dyrektor Szkoły w ________________

____________________________________

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zwracam się z prośbą o udzielenie urlopu bezpłatnego w wymiarze ____________________ dni tj. od dnia ____________________ r. do dnia ____________________ r.

Swój wniosek motywuję tym, że:

(w sposób zwięzły należy podać przyczyny uzasadniające udzielenie urlopu bezpłatnego, gdyż ten rodzaj urlopu może w sposób szczególny wpływać na dezorganizację pracy; należy pamiętać, że argumenty powinny być przekonujące, ponieważ każdorazowo decyzję o udzieleniu lub nieudzielaniu tego urlopu podejmuje osobiście dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej – nie istnieje żaden automatyzm pomiędzy złożeniem przez nauczyciela wniosku o urlop bezpłatny a decyzją dyrektora o udzieleniu go)

 

_________________________ (podpis pracownika)


Więcej o urlopie bezpłatnym dla nauczycieli

Dodaj komentarz