Zmiany w Karcie nauczyciela

Zmiany w Karcie nauczyciela to zjawisko, do którego muszą przyzwyczaić się wszyscy zaangażowani w oświatę. Ustawa uchwalona jeszcze w PRL powstała w zupełnie innej względem dzisiejszej rzeczywistości oświatowej. A przecież i po 1989 r. mieliśmy już kilka poważnych reform szkolnictwa, na czele z jego decentralizacją oraz wprowadzeniem gimnazjów, a ostatnio – likwidacją gimnazjów i powrotem do ośmioklasowych szkół podstawowych. Mimo to ustawa Karta nauczyciela w dalszym ciągu obowiązuje, raz powiększając się o nowe artykuły z indeksami, a innym razem tracąc już nieaktualne paragrafy.

Co zawiera Karta nauczyciela, to dylemat każdego młodego nauczyciela, zwłaszcza w okresie stażu, a opracowania ‘Karta nauczyciela z komentarzem’ nieustannie cieszą się powodzeniem wśród pedagogów na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Dość szybko jednak troskę o to, co znajduje się w tej ustawie, zastępuje pytanie, co przyniesie nowelizacja Karty nauczyciela?

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) zmieniła nie tylko zasady naliczania dotacji, ale przede wszystkim wprowadziła również istotne zmiany w Karcie nauczyciela.

Obecną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zastąpiono oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. Rozszerzeniu uległa również skala oceny pracy z obecnej trzystopniowej na czterostopniową.

Wydłużona została podstawowa ścieżka awansu zawodowego z 10 do 15 lat, z możliwością jej skrócenia w przypadku uzyskiwania wyróżniających ocen pracy. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego wydłużono z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Wprowadzono przepis umożliwiający nauczycielom akademickim posiadającym stopień naukowy oraz legitymującym się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskanie z mocy prawa, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole, stopnia nauczyciela mianowanego.

Uchylono przepis dotyczący prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, przy czym zniesienie wymienionych uprawnień socjalnych ma nastąpić z zachowaniem zasady ochrony praw nabytych.

Ponadto ujednolicono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, tzw. pensum nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w wymiarze 22 godzin tygodniowo oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Znaczące zmiany dotyczą urlopu dla poratowania zdrowia. Zmiany w Karcie nauczyciela uelastyczniły także terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.

Oprócz tego wprowadzono zmiany dotyczące wykorzystania przez nauczyciela zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 – zgodnie z aktualną regulacją zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni, ale bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

Doprecyzowano kwestię czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz objęto nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przepisami ustawy – Karta nauczyciela.

Też możesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w Karcie nauczyciela!