Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

(nazwa i adres szkoły)

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi, na podstawie art. 73 Karty nauczyciela, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od ______________ do ______________ celem przeprowadzenia zalecanego leczenia, które zostało orzeczone przez lekarza.

Do wniosku dołączam odpowiednie orzeczenie lekarskie.

 

(podpis wnioskodawcy)


Urlop zdrowotny dla nauczycieli

Dodaj komentarz