Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Karta nauczyciela odmiennie traktuje kwestie urlopu wypoczynkowego w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce pierwszego typu, a więc takiej, która zawiesza zajęcia wychowawczo-dydaktyczne na okres ferii letnich i zimowych, ma wymiar odpowiadający czasowi trwania wakacji i ferii. Szkoły pracujące w takim systemie stanowią zdecydowaną większość, więc uznać można, że – co do zasady – nauczyciel nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w okresach, w których prowadzone są zajęcia szkolne.

Inaczej sytuacja przedstawia się w placówkach nieferyjnych, a więc takich jak m.in. większość przedszkoli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, schroniska młodzieżowe. W nich urlop wypoczynkowy nauczycieli nie jest ograniczony do kalendarza przerw w nauce. Zgodnie z art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela, pracujący w tych placówkach nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i nieograniczonym organizacją roku szkolnego.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy na stanowiskach kierowniczych? Zgodnie z art. 64 ust. 2a Karty nauczyciela, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnili obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Przepis ten, według ustawodawcy, powinien umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, z uwzględnieniem charakteru zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć.

O takich zagadnieniach, jak urlop wypoczynkowy nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, jak i nauczyciela szkoły, w której organizacji pracy nie są przewidziane ferie szkolne, przeczytasz tutaj