Urlop szkoleniowy dla nauczyciela

Prawo oświatowe nakłada na nauczycieli obowiązek doskonalenia się i podnoszenia własnych kwalifikacji. Temu celowi służyć ma m.in. ograniczenie ustawowe pensum nauczycielskiego do 18 godzin w tygodniu. Nauczyciel, który chce podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe może skorzystać z prawa do urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela określony został w art. 68 ust. 1 Karty nauczyciela. Jak w przypadku innych rodzajów urlopu, także tego udziela dyrektor szkoły lub przedszkola. Co warto podkreślić, urlop szkoleniowy nauczyciela ma charakter płatny. Prawo do otrzymania takiego urlopu ma nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze, który otrzyma od swojego dyrektora skierowanie na określone studia, kurs czy szkolenie.

Dyrektor, udzielając zgody na urlop szkoleniowy, musi kierować się wymogiem zgodności podnoszonych przez nauczyciela kwalifikacji z aktualnymi i przyszłymi potrzebami placówki, którą kieruje. Ocena przydatności powinna być przy tym przeprowadzona niezwykle rzetelnie, ponieważ skierowanie dyrektora uprawnia nauczyciela do bardzo szerokiej gamy zwolnień z pracy i innych świadczeń z tytułu dokształcania się.

W związku z tym, że urlop szkoleniowy dla nauczyciela jest tak szczegółowo opisany w przepisach prawa, skierowanie nauczyciela na studia lub inną formę kształcenia musi spełniać wymogi określone we wzorze załączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.