Urlop bezpłatny nauczycieli

Na podstawie art. 68 ust. 1 Karty nauczyciela, nauczyciel ma prawo wystąpić o urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych i oświatowych. Urlop bezpłatny dla nauczyciela może zostać udzielony także z innych ważnych przyczyn. Należy jednak zwrócić uwagę na użyty w przywołanym artykule Karty tryb przypuszczający. Sformułowanie „może” oznacza, że to dyrektor szkoły posiada wyłączne prawo do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego.

Dyrektor uwzględniając wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela, musi ocenić go pod kątem skutków wywołanych potencjalną nieobecnością nauczyciela w pracy przez określony czas. Podsumowując, podanie o urlop bezpłatny nauczyciela zostanie pozytywnie rozpatrzone tylko wtedy, jeśli nieobecność nauczyciela nie wpłynie negatywnie na tok pracy szkoły, czyli m.in. terminy kończenia i rozpoczynania zajęć.

Fakt ten potwierdza również przepis § 12 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5). Zgodnie z tym dokumentem urlop bezpłatny udzielany jest przez dyrektora szkoły na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony. Pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

Warto dodać, że przepisy nie określają szczególnych zasad przyznawania urlopu bezpłatnego dla nauczyciela. Przede wszystkim kluczowe jest podanie o urlop bezpłatny nauczyciela i zawarte w nim oświadczenie. Jeśli dni, które zostały pominięte we wniosku o urlop bezpłatny nie są dniami pracy nauczyciela, to dyrektor oczywiście może przychylić się do takiego wniosku, gdyż będzie to korzystniejsze dla pedagoga (urlop bezpłatny to przecież okres nieskładkowy!). W praktyce może to wyglądać następująco: jeśli nauczyciel składa wniosek o urlop bezpłatny od 27 października do 16 listopada 2014 r. to należy przyjąć, że wnioskuje o 21 dni urlopu bezpłatnego. Jeśli jednak nauczyciel wnioskuje o urlop bezpłatny w terminie 27-31 października, 3-7 listopada, 10 listopada i 12-14 listopada, to wypada uznać, że intencją nauczyciela jest uzyskanie urlopu bezpłatnego tylko w tych dniach, gdyż w pozostałe dni wypadają soboty, niedziele i święta (wymiar urlopu bezpłatnego wynosi w tej sytuacji 14 dni).

Pamiętajmy jednak, że ostateczna decyzja o udzieleniu takiego urlopu należy do dyrektora, więc może on uznać, że z przyczyn organizacyjnych i bez szczególnego uzasadniania nie może udzielić urlopu w wymiarze korzystniejszym dla nauczyciela.

Przejdź do: wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela (wzór)

Urlop bezpłatny dla nauczycieli to tylko pozornie mało problematyczna kwestia. Osoby kierujące placówkami bez problemu są w stanie wskazać liczne przypadki, kiedy to zagadnienie wywołuje kontrowersje. Jedną z takich sytuacji jest m.in. pobyt nauczyciela w sanatorium. Otóż, ta forma leczenia może odbywać się zarówno w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, jak i podczas urlopu bezpłatnego, a kluczową kwestią jest indywidualna sytuacja nauczyciela (m.in. podstawa zatrudnienia, wymiar czasu pracy). Co prawda przepisy nie wymieniają wyjazdu do sanatorium jako przesłanki udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi, ale wskazują na „ważne przyczyny”. Bez wątpienia więc wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela może zostać pozytywnie rozpatrzony przez dyrektora w związku z leczeniem sanatoryjnym, na które skierowany został pedagog.