Sprawozdanie

GODZINY KARCIANE – SPRAWOZDANIE

za rok szkolny 2015/2016 – półrocze/koniec roku*

(art.42. Karty nauczyciela – Sprawozdanie z realizacji godzin karcianych)

_______________________________________ (nazwa prowadzonych zajęć)

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ____________________________

(nauczyciel pełnozatrudniony zobowiązany jest do 2 godz. tygodniowo; nauczyciel niepełnozatrudniony – proporcjonalnie do etatu)

Liczba godzin zaplanowanych: ____________________________

(godziny karciane, jakie nauczyciel miał do odpracowania w danym semestrze)

Liczba godzin zrealizowanych: ____________________________

(godziny karciane, jakie nauczyciel faktycznie odpracował w danym semestrze)

 

1. Stopień realizacji celów (krótki opis osiągnięcia celów założonych przed rozpoczęciem zajęć w ramach godzin karcianych):
2. Efekty (krótki opis efektów, do jakich doprowadziło zrealizowanie założonych celów oraz wypełnienie założonego programu zajęć prowadzonych w ramach godzin karcianych):
3. Wnioski (krótki opis wniosków, jakie przyniosło zrealizowanie danych zajęć w czasie godzin karcianych; w szczególności w kontekście rekomendowania zmian w ich programie, wykorzystywanych metodach pracy, ich organizacji itp.):
 

 ___________________________ (data i podpis nauczyciela)

* niepotrzebne skreślić


Jak rozliczać godziny karciane?