Stan nieczynny nauczyciela

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela dyrektor w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć może albo rozwiązać z nim stosunek pracy albo przenieść go w stan nieczynny.

Do przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny może dojść jedynie na pisemny wniosek samego zainteresowanego nauczyciela, złożony w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy. W związku z tym można uznać, że instytucja stanu nieczynnego jest formą zabezpieczenia nauczycieli przed utratą pracy w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych w szkołach i przedszkolach

Stan nieczynny nauczyciela jest w zasadzie szczególnego rodzaju prawem do pierwszeństwa w zatrudnieniu. Dyrektor ma bowiem obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez takiego nauczyciela pracy:

  • w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który zawarta została umowa,
  • w tej samej szkole,
  • na tym samym lub innym stanowisku (pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji).

Nauczyciel w stanie nieczynnym, jeśli odmówi podjęcia pracy, automatycznie spowoduje wygaśnięcie istniejącego stosunku pracy z dniem odmowy i tym samym spowoduje, że stan nieczynny zostanie zakończony.