Organizacja pracy świetlicy

W kwestii organizacji pracy świetlicy, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej. Zatem uczniowie przebywający w świetlicy muszą mieć stałą opiekę; w tym celu dyrektor szkoły zatrudnia wychowawców świetlicy, których tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wynosi 26 godzin.

Godzinami pracy w świetlicy nauczyciele mogą mieć także uzupełniony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2016 r. dyrektor szkoły nie może zapewniać opieki świetlicowej w formie bezpłatnych dyżurów nauczycielskich.

Stanowisko wychowawcy świetlicy, wraz z wymiarem godzin, musi być zaplanowane w arkuszu organizacji szkoły. Przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły dyrektor powinien zaplanować liczbę miejsc dla uczniów, którzy rozpoczną naukę od 1 września. Planowanie to powinno wynikać z analizy ostatnich lat i znajomości środowiska szkolnego. Organ prowadzący szkołę powinien zatwierdzić arkusz organizacji szkoły do końca maja roku poprzedzającego dany rok szkolny. Zatwierdzony arkusz stanowi dla dyrektora gwarancję, że szkoła otrzyma środki potrzebne na organizację świetlicy.

Ministerstwo stoi na stanowisku, że gdyby organ prowadzący, mimo występujących w szkole potrzeb, nie chciał zagwarantować środków na stanowisko wychowawcy świetlicy, kurator oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinien ocenić zgodność z prawem takiego działania i w razie potrzeby zastosować środki zmierzające do zapewnienia stanu zgodnego z prawem (art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Dodaj komentarz