Godziny karciane od 1 września 2016

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć, określone w art. 42 ust. 2 wymienionej ustawy, które w skrócie można określić jako:

  1. Zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne tzw. pensum;
  2. Zajęcia statutowe;
  3. Przygotowanie do zajęć i doskonalenie zawodowe.

Należy zauważyć, że od dnia 1 września 2016 r. przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela otrzymał brzmienie „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”.

Zgodnie zatem z  nowym brzmieniem tego przepisu, nauczyciel w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia, jest zobligowany do realizacji m.in. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Jakie są praktyczne aspekty likwidacji godzin karcianych?