Archiwa kategorii: Ciekawe

Zwolnienie ze wskazaniem możliwości zatrudnienia w innej szkole?

Czy dyrektor szkoły zanim wypowie stosunek pracy nauczycielowi musi wskazać mu możliwość zatrudnienia w innej szkole?

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zgodzić się na ograniczenie zatrudnienia do ½ etatu i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia go w pełnym wymiarze. W razie braku zgody na takie ograniczenie zatrudnienia, dyrektor szkoły może takiemu nauczycielowi wypowiedzieć stosunek pracy.

Z przepisów nie wynika jednak, aby dyrektor miał obowiązek przedstawiania nauczycielowi możliwości podjęcia pracy w innej placówce. Trudno bowiem zakładać, aby dyrektor określonej szkoły mógł wpływać na politykę kadrową w zupełnie innej placówce.

Co więcej, nawet organ prowadzący szkołę nie ma obowiązku wskazywania innego miejsca zatrudnienia, choć faktycznie możliwości tego organu w tym względzie mogą być większe.

Stan nieczynny nauczyciela

Godziny karciane w szkołach zaocznych

Z przepisów wynika, że godziny karciane realizować muszą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Z tego obowiązku nie są zwolnieni także nauczyciele pracujący w oparciu o Kartę nauczyciela w szkołach specjalnych, funkcjonujących przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz szkołach działających np. przy sanatoriach. W związku z tym godziny karciane muszą realizować też nauczyciele pracujący w szkołach zaocznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chyba że sprawują funkcję dyrektora, wicedyrektora lub tzw. społecznego zastępcy dyrektora.

Godziny karciane – sprawozdanie

Orzeczenie lekarskie urlop dla poratowania zdrowia – odwołanie

Jak stanowi § 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

Dodatek wiejski dla nauczycieli

Mimo pojawiających się głosów o reformie Karty nauczyciela, wszystkie źródła wskazują, że obecnie nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem zmiany w Karcie nauczyciela. Tak więc w tym roku szkolnym dodatki dla nauczycieli regulowane są analogicznie do lat poprzednich.

Dodatek wiejski dla nauczycieli oraz dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli ciągle istnieją, choć jeszcze przed kilkoma miesiącami ministerstwo finansów postulowało ich likwidację. Warto pamiętać, że wypłata tych dodatków przysługuje też nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.

Dodatek wiejski

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Czy dyrektor szkoły tylko może czy jednak musi udzielić – na wniosek pracownika kończącego urlop rodzicielski – urlopu wypoczynkowego?

Warto zapamiętać, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na skrócenie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo urlop wypoczynkowy dla nauczyciela wracającego z urlopu rodzicielskiego musi zostać udzielony przez dyrektora – pracodawca w tym przypadku nie może odmówić pracownikowi (art. 1821a § 6 Kodeks pracy).

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Godziny karciane w oddziale przedszkolnym?

Choć nauczycieli pracujących w publicznych oddziałach przedszkolnych obowiązują te same przepisy, co resztę nauczycieli, to art. 42 ust. 2  pkt 2 Karty nauczyciela nie zobowiązuje pedagogów wykonujących zadania wynikające z podstawy programowej na poziomie edukacji przedszkolnej do realizowania godzin karcianych.

Zobacz też godziny karciane – sprawozdanie