Archiwa autora: admin

Dodatki nauczycielskie utrzymane

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2015 r., w którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dalszym ciągu będzie wynosił około 2,9 tys. zł. Dla porównania odpis na zfśś dla innych grup zawodowych to około 1,1 tys. zł.

Jeszcze niedawno ministerstwo finansów postulowało obniżenie nauczycielskich odpisów, ale nic z tego nie wyszło. Obniżenie wymagałoby bowiem zmiany Karty nauczyciela, a na to nie ma potrzebnej większości.

Zmiany w Karcie nauczyciela

Czy oświatowa Solidarność chce zmian w Karcie nauczyciela?

ZNP twierdzi, że sekcja oświatowa NSZZ Solidarność chce wyrzucenia do kosza Karty nauczyciela. Świadczyć o tym ma gotowość związkowców z Solidarności do rozmów z minister edukacji o potrzebie wypracowania nowoczesnych regulacji dla zawodu nauczyciela.

Solidarność tym zarzutom zaprzecza i podkreśla, że gotowość do rozmów na temat zmian w Karcie nauczyciela nie jest dowodem na chęć zlikwidowania tego dokumentu, a wręcz przeciwnie, jest wyrazem troski związku o uregulowanie statusu nauczycieli wobec wyzwań XXI w.

Karta nauczyciela zmiany

Zwolnienie ze wskazaniem możliwości zatrudnienia w innej szkole?

Czy dyrektor szkoły zanim wypowie stosunek pracy nauczycielowi musi wskazać mu możliwość zatrudnienia w innej szkole?

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zgodzić się na ograniczenie zatrudnienia do ½ etatu i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia go w pełnym wymiarze. W razie braku zgody na takie ograniczenie zatrudnienia, dyrektor szkoły może takiemu nauczycielowi wypowiedzieć stosunek pracy.

Z przepisów nie wynika jednak, aby dyrektor miał obowiązek przedstawiania nauczycielowi możliwości podjęcia pracy w innej placówce. Trudno bowiem zakładać, aby dyrektor określonej szkoły mógł wpływać na politykę kadrową w zupełnie innej placówce.

Co więcej, nawet organ prowadzący szkołę nie ma obowiązku wskazywania innego miejsca zatrudnienia, choć faktycznie możliwości tego organu w tym względzie mogą być większe.

Stan nieczynny nauczyciela

Dochód pasywny a urlop dla poratowania zdrowia

Oczywiste jest, że przebywając na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podjąć aktywności zawodowej ani jako nauczyciel w innej placówce ani w innej formie działalności zarobkowej. Czy jednak otrzymanie przez niego dochodu za wcześniej wykonaną pracę może być przyczyną odwołania go z urlopu?

Zakaz pracy zarobkowej podczas urlopu dla poratowania zdrowia jest klarowny. W tym czasie nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz dodatków socjalnych. Nie ma też problemu, aby otrzymywał tzw. dochód pasywny np. za wcześniej wykonaną pracę, dywidendę za posiadane akcje, tantiemy itp.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Godziny karciane w szkołach zaocznych

Z przepisów wynika, że godziny karciane realizować muszą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Z tego obowiązku nie są zwolnieni także nauczyciele pracujący w oparciu o Kartę nauczyciela w szkołach specjalnych, funkcjonujących przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz szkołach działających np. przy sanatoriach. W związku z tym godziny karciane muszą realizować też nauczyciele pracujący w szkołach zaocznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chyba że sprawują funkcję dyrektora, wicedyrektora lub tzw. społecznego zastępcy dyrektora.

Godziny karciane – sprawozdanie

Orzeczenie lekarskie urlop dla poratowania zdrowia – odwołanie

Jak stanowi § 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Warto podkreślić, że zgodnie z treścią przytoczonego artykułu ma być to „leczenie zalecane”, czyli prowadzone w celu osiągnięcia konkretnej, założonej korzyści zdrowotnej, nie zaś jak się powszechnie uznaje po prostu poratowanie zdrowia przez sam fakt odpoczynku od pracy zawodowej oraz ewentualnego podjęcia różnorodnych doraźnych działań prozdrowotnych.

A zatem lekarz orzekający o konieczności udzielenia takiego urlopu musi wskazać w dokumentacji uzasadnienie dla jego udzielenia wraz z planem leczenia i spodziewanymi efektami leczniczymi. Musi także liczyć się z faktem, że wydane orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby udzielenia urlopu zostanie zakwestionowane, a pracodawca (lub też nauczyciel) wystąpi z wnioskiem o ponowne badanie do jednostki odwoławczej.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

Godziny karciane społecznego zastępcy dyrektora

Czy nauczyciel, który zastępuje dyrektora szkoły jako tzw. społeczny zastępca musi odpracowywać godziny karciane?

Art. 42 ust 31 Karty nauczyciela jest w tym przypadku precyzyjny. Ani dyrektor ani wicedyrektora ani nauczyciel zastępujący dyrektora w ramach społecznego zastępstwa są zwolnieni z obowiązku odpracowywania godzin karcianych.

Godziny karciane – sprawozdanie

Dodatek wiejski dla nauczycieli

Mimo pojawiających się głosów o reformie Karty nauczyciela, wszystkie źródła wskazują, że obecnie nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem zmiany w Karcie nauczyciela. Tak więc w tym roku szkolnym dodatki dla nauczycieli regulowane są analogicznie do lat poprzednich.

Dodatek wiejski dla nauczycieli oraz dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli ciągle istnieją, choć jeszcze przed kilkoma miesiącami ministerstwo finansów postulowało ich likwidację. Warto pamiętać, że wypłata tych dodatków przysługuje też nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.

Dodatek wiejski