Karta nauczyciela

„Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami” – takie sformułowanie i jednocześnie uzasadnienie w swej krótkiej preambule zawiera ustawa Karta nauczyciela.

Choć ta fundamentalna dla polskiego systemu oświaty ustawa została przyjęta 26 stycznia 1982 r., to od tego czasu była już zmieniana około 70 razy, w tym kilkukrotnie w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnie zmiany w Karcie nauczyciela zostały wprowadzone Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Opinie prawne dotyczące wprowadzonych zmian nie są pozytywne. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych niezasadne jest dokonywanie fundamentalnej zmiany ustawy – Karta Nauczyciela w związku z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie niedotyczącym przedmiotu materii ustawy.

Również Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów krytycznie odniosła się do zapisów ustawy, stwierdzając, że wpisuje się w wątpliwą z punktu widzenia postulatów spójności i przejrzystości regulacji prawnych tendencję, prowadzącą do dekonsolidacji poszczególnych dziedzin prawa.

Rada uważa również, że wprowadzenie do obrotu prawnego odrębnej ustawy dotyczącej finansowania oświaty wywołuje poważne wątpliwości z perspektywy reguł poprawnej legislacji, zwłaszcza, że pół roku wcześniej została uchwalona ustawa – Prawo oświatowe, która powinna w sposób wyczerpujący regulować daną dziedzinę spraw, którą w tym przypadku jest oświata.

Biuro Analiz Sejmowych zauważyło również, że tytuł ustawy nie jest adekwatny do jej treści, bowiem analiza ustawy wyraźnie wskazuje na tematykę wykraczającą znacznie poza samo finansowanie zadań oświatowych.

Zmiany w Karcie nauczyciela 2018